یادگاران كهن ماناترند

درس های سال اول ساده بود
آب را بابا به سارا داده بود

درس پند آموزِ روباه و كلاغ
روبه مكار و دزدِ دشت و باغ

روز مهمانیِ كوكب خانم است
سفره پُر از بوی نانِ گندم است